Журналістика

Спеціальність 061 “Журналістика”

Галузь знань: 06 «Журналістика»

Освітньо – кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Освітній рівень: неповна вища освіта

Кваліфікація: 3121 «Фахівець видавничо-поліграфічного виробництва»

Предметна галузь діяльності: виконання робіт, пов’язаних із прийомом оригіналів від авторів, виготовленням видавничої специфікації на видавничий оригінал, виготовленням оригінал-макету та підготовкою оригіналів до друку.

Освіта на базі: неповної/повної загальної середньої освіти

Термін підготовки: на базі повної загальної середньої освіти – 3 роки; на базі базової загальної середньої освіти – 4 роки

Форма навчання: денна

 

Фахівець підготовлений до роботи в галузях «Целюлозно-паперове виробництво», «Видавнича діяльність»:

1. Видавнича та поліграфічна діяльність, тиражування записаних носіїв інформації:

Видавнича діяльність:

 • Видання книг
 • Видання газет
 • Видання журналів та періодичних публікацій
 • Інші види видавничої діяльності
 • Поліграфічна діяльність та пов’язані з нею послуги
 • Брошурувально-палітурна та оздоблювальна діяльність

2. Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

 • Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям
 • Рекламна діяльність
 • Надання інших комерційних послуг

Фахівець здатний виконувати зазначену роботу і може займати первинні посади:

Фахівці

 • фахівець видавничо-поліграфічного виробництва

Технічні службовці

 • оброблювач інформаційного матеріалу
 • оброблювач замовлень
 • коректор (корегування текстів)
 • конторський службовець (інформація).
Дисципліни спеціальності:
№ з/п Назва дисципліни К-ть годин Питома вага, % Кафедра
Нормативні навчальні дисципліни: 3 645 64.9
1 Фізичне виховання 351 6.3 Фізичного виховання
2 Cучасна українська мова і практична стилістика 324 5.8 Української мови та літератури
3 Комп’ютерно-видавничі технології 324 5.8 Видавничої справи та редагування
4 Основи редакторської майстерності 243 4.3 Видавничої справи та редагування
5 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 216 3.8 Іноземної філології
6 Загальне редагування 216 3.8 Видавничої справи та редагування
7 Історія української літератури 135 2.4 Української мови та літератури
8 Редагування наукової, науково-популярної і ужиткової літератури 189 3.4 Видавничої справи та редагування
9 Історія світової літератури 189 3.4 Української мови та літератури
10 Редагування навчальної і довідкової літератури 162 2.9 Видавничої справи та редагування
11 Рекламознавство і підготовка рекламних видань 162 2.9 Видавничої справи та редагування
12 Редагування суспільно-політичної літератури 108 1.9 Видавничої справи та редагування
13 Редагування художньої і дитячої літератури 108 1.9 Видавничої справи та редагування
14 Організація і економіка видавничої справи 108 1.9 Видавничої справи та редагування
15 Історія видавничої справи 81 1.4 Журналістики
16 Коректура 81 1.4 Видавничої справи та редагування
17 Основи книгознавства 81 1.4 Видавничої справи та редагування
18 Видавничо-поліграфічні стандарти 81 1.4 Видавничої справи та редагування
19 Безпека життєдіяльності 54 1.0 Соціальної безпеки
20 Основи екології 54 1.0 Екології
21 Історія України 54 1.0 Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій
22 Українська мова (за професійним спрямуванням) 54 1.0 Української мови та літератури
23 Економічна теорія 54 1.0 Загальноекономічних дисциплін
24 Основи філософських знань 54 1.0 Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій
25 Соціологія 54 1.0 Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій
26 Культурологія 54 1.0 Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій
27 Основи правознавства 54 1.0 Теорії та історії держави і права
Вибіркові навчальні дисципліни: 1 971 35.1
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 216 3.8
Цикл математичної, природничо-наукової підготовки 216 3.8
Цикл професійної та практичної підготовки 1539 27.4
Разом 5 616 100,0%

Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння фахівця:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА

1.1. Робота з автором до укладання угоди.

Згідно з типовим положенням повинен уміти:

 • працювати з автором над уточненням комплектності оригіналу;
 • в залежності від виду майбутнього видання визначити особливості оформлення;
 • орієнтуватися в асортименті книжкового ринку, прогнозувати місце майбутнього видання як товару.
ІІ. ТЕХНІЧНА

2.1. Укладання угоди з автором та прийманняавторського оригіналу.

Відповідно до нормативних документів повинен уміти:

 • оформити угоду з автором;
 • вести оперативну картотеку угод із авторами та картотеку авторів за допомогою комп’ютерної техніки;
 • прийняти авторський оригінал згідно з Типовим положенням та угодою;
 • перевіряти комплектність, технічний стан рукопису та визначати якість оформлення;
 • реєструвати оригінали, що надходять до видавництва, опрацьовувати вхідні та вихідні дані оригіналів;
 • оформити паспорт на рукопис та направити на рецензування;
 • оформити відповідні документи про прийом оригіналу.

2.2. Оформлення документів та кореспонденції з питань адміністративної діяльності.

Згідно з вимогами до службових документів повинен уміти:

 • розрізняти документи за видами діяльності, змістом, термінами виконання, місцем складання, походженням, формою та ін.;
 • оформляти документи та кореспонденцію з питань адміністративної діяльності згідно з вимогами до викладу, змісту і правописних норм сучасної української мови і практичної стилістики;
 • оформляти кореспонденцію, пов’язану з фінансово-розрахунковими операціями, постачанням і збутом;
 • складати угоди, акти, претензійні листи, позовні скарги і заяви, доручення тощо;
 • визначати видавничу собівартість книжкових, газетно-журнальних та інших видів видань та послуг;
 • своєчасно та професійно оформляти документацію для нарахування гонорару.
ІІІ. ТЕХНОЛОГІЧНА

3.1. Робота зі штатними та позаштатними кореспондентами .

Згідно з Типовими положеннями вміти:

 • співпрацювати з авторами журналістських матеріалів;
 • смислово точно, логічно, послідовно, чітко, грамотно висловлювати свої думки, пропозиції, побажання, зауваження в усній та письмовій формах;
 • дотримуватись етичних норм при співпраці з кореспондентами.

3.2. Приймання матеріалів для публікацій у засобах масової інформації.

Відповідно до нормативних матеріалів уміти:

 • прийняти текст повідомлення від кореспондентів, інших авторів періодичного видання;
 • точно відтворити текст повідомлення, що надходить, за допомогою сучасної техніки комунікаційного зв’язку.

3.3. Робота з рукописом під час редакційно-видавничого процесу.

Згідно з нормативними документами повинен уміти:

 • працювати з рукописом під час кожного з етапів редакційно-видавничого процесу.
ІV. КОНТРОЛЬНА

4.1. Оцінка, рецензування авторського оригіналу.

Відповідно до вимог державних нормативних документів повинен уміти:

 • оцінити комплектність оригіналу;
 • спрямувати рукопис на спецрецензування, вивчивши висновки, повідомити про них автора та скласти акт схвалення авторського оригіналу (редакційний висновок).

4.2. Перевірка фактичного матеріалу.

Згідно з правилами повинен уміти:

 • перевіряти дати, цитати, географічні назви, прізвища та інші матеріали, зіставляючи їх із першоджерелами, виконувати необхідні виправлення.

4.3.Вичитування відредагованого оригіналу і коректурних відбитків.

Згідно з вимогами держстандартів, правил техніки та методики редакційної правки повинен уміти:

 • читати і виправляти коректурні відбитки та рукопис з метою забезпечення графічної та лексичної уніфікації тексту;
 • усувати пунктуаційні й орфографічні помилки, дотримуючись правил граматики та орфографії, використовуючи при цьому різні групи коректурних знаків.

4.4. Забезпечення дотримання вимог та держстандартів.

Відповідно до нормативних матеріалів повинен уміти:

 • користуватись галузевими стандартами для газетної, книжково-журнальної та інших видів поліграфічної продукції;
 • забезпечувати правильність написання й уніфікацію термінів, символів, одиниць вимірювання, умовних скорочень у тексті, схемах, діаграмах та ін.;
 • перевіряти правильність оформлення таблиць, виводів, формул, довідкового апарату видання, повноту бібліографічного опису і наявність відповідних посилань на джерела цитат і цифрових даних у тексті;
 • поповнювати редакторський паспорт, відзначаючи в ньому всі особливості вичитування оригіналу;
 • вміти користуватись нормативними матеріалами з коректорської та редакційно-видавничої роботи.
V. КОНТРОЛЬНО-ТЕХНІЧНА

5.1. Редакційна робота з авторським оригіналом.

Використовуючи нормативні матеріали та методи редакційної правки, повинен уміти:

 • працювати над фактичним матеріалом, композицією видання;
 • вносити правку-скорочення з метою дотримання певного обсягу;
 • працювати над створенням оригінал-макету видання;
 • виконувати редакційну коректуру;
 • опрацьовувати таблиці та ілюстраційний матеріал, перевіряти правильність їх оформлення, відповідність позначень та посилань у тексті;
 • володіти лексичними, фразеологічними, графічними, словотвірними, морфологічними, орфографічними, пунктуаційними, синтаксичними, стилістичними нормами сучасної української літературної мови;
 • користуватися мовними виражальними засобами відповідно до мети і змісту мовлення, жанру твору та виду літератури;
 • будувати прості та складні речення, використовувати стилістичні фігури відповідно до конкретної мовленнєвої ситуації;
 • оцінити твір відповідно до норм сучасної літературної мови;

5.2. Редакційне опрацювання журналістських матеріалів.

Згідно з вимогами та методикою опрацювання матеріалів повинен уміти:

 • аналізувати фактичний матеріал, тематичну структуру журналістського твору;
 • аналізувати зміст, доступність, переконливість, аргументованість журналістського тексту;
 • здійснювати редакторський аналіз рубрикацій та заголовкового комплексу;
 • усувати недоліки абзацного поділу в журналістському творі;
 • виконувати мовностилістичну правку журналістських текстів;
 • усувати фактичні, логічні, композиційні помилки, а також помилки в осмисленні та узагальненні фактів;
 • створювати матеріал для засобів масової та спеціальної інформації;
 • характеризувати та здійснювати типологічний аналіз конкретного газетного та журнального видання;
 • аналізувати образні засоби публіцистичної аргументації;
 • виправляти помилки, вчинені відносно аргументів та тези, що доводяться в публіцистичному творі;
 • аналізувати особливості комунікаційної структурної побудови публіцистичного твору;
 • фахово оцінювати й аналізувати журналістські матеріали інформаційних, аналітичних, художньо-публіцистичних жанрів;
 • усувати типові недоліки та помилки в композиції журналістських творів різних жанрів;
 • аналізувати твори полемічного характеру та усувати типові помилки та недоліки;
 • аналізувати журналістські матеріали, в яких використано результати соціологічних досліджень та виправляти типові помилки і недоліки;
 • здійснювати редакторське опрацювання повідомлень для радіо, телебачення, інформагентств, прес-служб, служб спеціальних комунікацій.
VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА

6.1. Забезпечення рекламування окремих груп творів у засобах масової інформації.

Використовуючи нормативні документи, повинен уміти:

 • складати угоди на створення та розміщення реклами;
 • організовувати рекламні заходи та кампанії;
 • оцінювати ефективність реклами;
 • виявляти мотиви купівлі товару; проводити мотиваційний аналіз;
 • вибирати засоби розповсюдження реклами;
 • обирати кольорову гаму, образні ілюстрації, композиційно-графічні прийоми до рекламних матеріалів;
 • створювати тексти газетної, журнальної, теле- та радіореклами;
 • розробляти макет зовнішньої та транзитної реклами;
 • рекламувати товари, використовуючи засоби зі зворотнім зв’язком;
 • створювати політичну рекламу.

Компетенції випускників та система вмінь, що їх відображає:

Компетенція щодо вирішення проблем та задач соціальної діяльності, інструментальних та загальнонаукових задач Зміст уміння
Компетенції соціально-особистісні
Підтримка необхідного для професійної діяльності інтелектуального рівня Вміти збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти та самоаналізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь у дискусіях та виборі оптимальних рішень
Підвищувати інтелектуальний рівень особистості, колективу, опираючись на знання закономірностей розвитку суспільства, тенденцій світової та вітчизняної науки, культури, освіти через професійну діяльність
Володіння креативним мисленням Спираючись на особистий інтелектуальний рівень, з урахуванням психологічних аспектів текстотворення і текстосприйняття, реалізовувати видавничі проекти з предмету діяльності
Володіння системним мисленням На основі умінь та навичок самоосвіти та самоаналізу вміти систематизувати інформацію з метою підвищення ефективності праці на основі системного та методологічного підходів до предметної діяльності
Вміння передбачати кінцевий результат та наполегливо досягати мети Виховувати наполегливість у досягненні високих результатів праці, спираючись на особистий інтелектуальний рівень кожного учасника творчого процесу, враховуючи тенденції соціального та економічного розвитку держави
Знання критеріїв оцінки якості результатів діяльності Уміти взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні інтереси
Виховувати прагнення до отримання найвищих показників якості результатів у професійній діяльності
Володіння властивостями комунікабельності й адаптивності Використовуючи знання державної та іноземної мов, уміти здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на знання соціального, правового, економічного аспектів існування суспільства
Уміти здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, спираючись на знання основ професійної діяльності, з урахуванням національних особливостей країни
Володіння толерантним ставленням до думок, поглядів на різні аспекти та характеристику діяльності або (та) об’єкти предметної діяльності Спираючись на розуміння загальнолюдських цінностей та навички самоаналізу, толерантно ставитися до протилежних думок, уміти брати участь у дискусіях та виборі оптимальних рішень
Розуміння необхідності бути критичним та самокритичним Спираючись на певний рівень інтелектуальних знань та комплекс моральних особистих якостей, поважати інші погляди щодо проблемних питань професійної діяльності та загальнолюдських цінностей, вміти самокритично оцінювати свою поведінку та результати праці
Розуміння сутності загальнолюдських проблем з питань збереження природних ресурсів та питань екології Спираючись на знання основних принципів збереження чистоти довкілля, створення умов для забезпечення життєдіяльності у різних природних ландшафтах, вміти передбачати вірогідність виникнення небезпечних ситуацій у навколишньому середовищі
Уміти забезпечувати професійну безпеку та безпеку життєдіяльності у звичайних умовах та надзвичайних ситуаціях, спираючись на знання з ідентифікації шкідливих та небезпечних факторів діяльності людини та технічних систем у природному середовищі
Розуміння та сприйняття етичних норм ділового спілкування Використовуючи знання ділового етикету, ділової мови та норм усного та писемного спілкування, вміти логічно і послідовно доводити інформацію під час професійної та соціально-побутової комунікації
Уміти взаємоузгоджувати особисті, колективні та суспільні інтереси
Володіти психологічними та естетичними аспектами спілкування із замовником об’єкту предмета діяльності
Розуміння необхідності дотримання норм здорового способу життя Аналізуючи особистий рівень працездатності, підтримувати здоровий режим роботи і відпочинку, розвивати та удосконалювати фізичну підготовку і загартування
Загальнонаукові компетенції
Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей Оцінювати події та діяльність у всіх аспектах соціального процесу в державі з позицій загальнолюдських цінностей з метою забезпечення комфортної ділової атмосфери та досягнення високих результатів праці
Спираючись на філософські погляди, релігійні традиції, психологічні аспекти та педагогічні складові професійної роботи, забезпечувати творчу атмосферу для досягнення високих результатів праці
Базові знання вітчизняної економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності Використовуючи отримані знання матеріалу загальносвітової історії та історії України, виявляти причинно-наслідкові зв’язки в історичних подіях минулого і сучасного з метою формування особистої мотивації професійної діяльності
Спираючись на знання конституційного права, використовуючи знання політичного устрою та правового стану України, вміти відстоювати свою життєву позицію та громадські права
Використовуючи знання з економічного та політичного розвитку держави, з основ правознавства, формувати особисті погляди та конструктивно-критичні підходи до реальностей сьогодення та формування особистої мотивації у професійній діяльності
Базові знання фундаментальних розділів з основ видавничої справи, загального і спеціального редагування в обсязі, необхідному для використання в обраній професії Забезпечувати виконання нормативних вимог до результатів професійної діяльності та ефективне використання об’єктів предметної діяльності, спираючись на базові знання фундаментальних розділів видавничої справи та редагування
Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички роботи і використання програмних засобів у комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Internet-ресурси Використовуючи отримані знання та вміння, аналізуючи можливості інформаційних систем, сучасних інформаційних технологій, використовувати комп’ютерні програми у процесі збагачення інтелектуального рівня особистості
Базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін Спираючись на базові знання з фундаментальних наук, які забезпечують можливість освоєння змістовних модулів професійних дисциплін, ефективно засвоювати матеріал і виконувати певну сукупність завдань загальнопрофесійних дисциплін
Базові знання з державної мови і редакторської майстерності для подальшого освоєння загально- та спеціальнопрофесійних дисциплін Спираючись на норми сучасної української літературної мови та навички з основ редагування і журналістських дисциплін, ефективно засвоювати матеріал та виконувати певну сукупність завдань загальнопрофесійних дисциплін
Базові знання з економіки та організації діяльності, управління виробничим процесом і вміння їх використовувати у професійній та соціальній діяльності На основі аналізу досвіду інших країн світу з питань демократизації політичного та економічного життя і впливу цього процесу на поліпшення життєвого та культурного рівня суспільства, вміти прогнозувати напрямки і шляхи подальшого розвитку видавничо-поліграфічної галузі зокрема та економічної системи країни загалом
Використовуючи отримані знання, розвивати економічне мислення, вміти передбачати кінцеві результати професійної діяльності при виконанні своїх виробничих обов’язків
Використовуючи отримані знання, розвивати навички з організації професійної діяльності та управління виробничим процесом з метою отримання найкращих кінцевих результатів
Інструментальні компетенції
Володіння писемною й усною комунікацією рідною мовою Використовуючи знання державної та іноземної мов, вміти збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, накопичувати знання та формувати навички з різних аспектів професійної діяльності
Використовуючи знання державної мови, вміти здійснювати професійну діяльність у всіх її видах, уміти логічно і послідовно доводити інформацію під час професійного та соціально-побутового спілкування
Володіння іншою мовою (мовами) Використовуючи знання іноземної мови (іноземних мов), мати навички збору інформації, вміти збагачувати свій інтелект шляхом самоосвіти, вміти накопичувати знання та навички з різних аспектів професійної діяльності
Навички роботи з комп’ютером, використання Інтернет-ресурсів Мати навички збору інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології, вміти збагачувати свій інтелектуальний та професійний рівень, накопичуючи обсяг можливих комунікативних зв’язків із різних аспектів професійної діяльності
Навички збирання та аналізу інформації Збагачувати особистий інтелектуальний та професійний рівень, вміти аналізувати результати різних аспектів професійної діяльності з метою забезпечення конкурентоспроможності відповідних фахових послуг
Навички управління інформацією Вміти використовувати отриману інформацію та результати її аналітичної обробки для набуття фахових знань і навичок з певних складових професійної діяльності